Stanovy klubu

Stanovy spolku RC klub Kyje z.s.

Čl I. — Název a sídlo

 1. Název spolku: RC klub Kyje z.s.
  1. Sídlo spolku: Praha 9

Čl II. — Účel spolku

 1. Základním účelem spolku je: RC klub Kyje z.s. (dále jen RCKK) je sportovní, zájmově technickou a nepolitickou organizací, sdružující modeláře.

Čl III. — Formy činnosti

 1. Formami činnosti spolku jsou zejména:
 1. Hlavním účelem spolku je organizovat zájemce v oblasti RC aut, lodí a koptér, podporovat rozvoj technické a sportovní činnosti jako prostředku realizace zájmů mládeže a občanů České republiky, rozšiřování odborných a technických znalostí a upevňování morálních vlastností.

Čl IV. — Nejvyšší orgán

 1. Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze.
  1. Členská schůze je svolávána dle potřeby.
  1. Členská schůze především:
   1. přijímá členy,
   1. rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku,
   1. volí a odvolává statutární orgán,
   1. rozhoduje o změnách stanov.

Čl V. — Statutární orgán

 • Statutárním orgánem spolku je Předseda.
  • Předseda je volen na dobu neurčitou, dokud není členskou schůzí odvolán, nebo pozbude členství ve spolku.
  •  Předseda jedná za spolek samostatně.

Čl VI. — Členství ve spolku

 • Členy spolku přijímá členská schůze.
  • Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy, aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.
  • Člen má především právo účastnit se členské schůze a hlasovat a podílet se svým hlasem na rozhodování.
  • Člen spolku je povinen hradit členské příspěvky ve výši určené členskou schůzí.
  • Spolek vede seznam současných i bývalých členů.

Čl VII. — Závěrečná ustanovení

 • První předsedou spolku je Jan Novotný, Jahodnická 106/21, Praha 9, 198 00, 17.02.1966
  • Tyto stanovy byly schváleny zakladateli spolku, což zakladatelé stvrzují svými podpisy.

Jan Novotný

narozen: 17.02.1966

bytem: Jahodnická 106/21

              198 00 Praha 9                                                                                  

__________________________

Petr Peluněk

narozen: 02.01.1978

bytem: Chvalkovická 722/16

              193 00 Praha 9

__________________________

Hana Fárová

narozena: 20.11.1969

bytem: Neapolská 328

             109 00 Praha 10